Medezeggenschap

Professionele kinderopvang is essentieel voor onze kinderen. Veel ouders vinden het daarom fijn om betrokken te zijn bij de beslissingen die er worden gemaakt. Medezeggenschap kan bij GOO op twee manieren: op lokaal niveau, als het gaat om onze locatie kinderopvang 't Einder, en op GOO-niveau, als het gaat om zaken die de afzonderlijke locaties overstijgen. Lokale oudercommissie (LOC)
De lokale oudercommissie bestaat uit betrokken ouders van kinderen op de peuteropvang of buitenschoolse opvang van onze locatie 't Einder. De LOC heeft adviesrecht op belangrijke zaken binnen de opvang. Denk bijvoorbeeld aan het dienstenaanbod en het pedagogisch beleid. De LOC geeft de kindcentrumleider gevraagd en ongevraagd advies als het gaat om peuterwerk en bso. De leden van de commissie komen zo'n vijf a zes keer per jaar samen om te vergaderen. 

Centrale oudercommissie (COC)
In de centrale oudercommissie zitten ouders van verschillende opvanglocaties binnen GOO. Er wordt meegedacht over belangrijke zaken die onze opvanglocatie 't Einder overstijgen. Het gaat hierbij om een brede blik en algemeen beleid.  

Ook meedenken? 
Wil je als ouder ook betrokken blijven bij de opvang van je kind(eren) en lijkt het je leuk om mee te denken binnen de LOC of de COC? Stuur dan een mailtje naar kindcentrumleider Sjouke van Kessel: sjouke.vankessel@stichtinggoo.nl.